Salgs- og leveringsbetingelser

By Bang salgs- og leveringsbetingelser


1. GYLDIGHED

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

2. PRODUKTINFORMATION
Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og anden reklame- og informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes aftale. By Bang A/S er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EUforskrifter, eller såfremt ændringen ikke påvirker kvalitet eller ydelse.

3. TILBUD
Afgivne tilbud er, hvor andet ikke er anført, gældende i 8 uger fra afgivelsen.

4. PRIS
Opgivne priser er, medmindre andet følger af opgivelsen, i danske kroner, ekskl. moms, emballage, paller og eventuelle andre afgifter og gebyrer og er i øvrigt opgivet under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i omkostninger uden for By Bang A/S’ kontrol, herunder enhver valutakursændring, regulering af momssatser, andre offentlige udgifter eller væsentlige ændringer i omkostningen til arbejdskraft eller materiale eller andre omkostninger for leverandører, hvilket i påkommende tilfælde berettiger By Bang A/S til forinden levering skriftligt at regulere den tilbudte pris tilsvarende. I det omfang fragt, forsikring, told og andre lignende omkostninger måtte være indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrørende disse omkostninger. Udgifter i anledning af ændring af ordre, der er ønsket af køber eller skyldes dennes forhold eller instruktion, herunder manglende videregivelse af nødvendige oplysninger, afholdes af køber.

5. LEVERING
Opgivne priser omfatter alene transportomkostninger i det omfang dette udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Aftale om levering på arbejdsplads eller andet afleveringssted er afgivet under forudsætning af, at der er adgang for lastbil. Er der ikke aftalt fragt, sker levering ab fabrik fra By Bang A/S’ relevante lager i Randers, medmindre andet er aftalt. Risikoen for varerne overgår til køber ved levering eller ved overlevering til selvstændigt virkende fragtmand. Såfremt der i ordrebekræftelsen er anført en konkret dato som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra en hverdag før til en hverdag efter den angivne dato. Er der angivet en konkret uge som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra tre hverdage før til tre hverdage efter den angivne uge. Dette gælder dog ikke, såfremt det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen ligger fast. Skulle der indtræde standsning eller indskrænkning i driften hos By Bang A/S’ leverandører, eller leverancen fra disse forsinkes, uden at dette er begrundet i By Bang A/S’ forhold, er By Bang A/S berettiget til at udskyde en ordres effektuering i det omfang, dette er nødvendiggjort af leverandørens forhold.

6. MONTERING
Er der aftalt montering, forudsættes dette at kunne iværksættes straks efter levering og kunne ske under ét. By Bang A/S er dog berettiget til at foretage montering af flere gange, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Påføres By Bang A/S’ medarbejdere ventetid, merarbejde eller ekstra kørsel på grund af købers forhold, herunder manglende klargøring af arbejdspladsen, faktureres der særskilt herfor. Monteringsarbejde omfatter ikke bortkørsel af jord, reetablering af belægning m.v. Alt gravearbejde sker på bygherrens ansvar. Ved montering på emner, herunder gulve, vægge m.v., er bygherren ansvarlig for at disse emner er bæredygtige, ligesom en eventuel beskadigelse af disse emner er By Bang A/S uvedkommende. Skal der tages højde for særlige forhold ved montering, skal der oplyses herom ved tilbudsafgivelse og de konkrete særlige forhold skal fremgå af ordrebekræftelsen.

7. EMBALLAGE
Køber faktureres for emballage i form af paller, pallerammer og lignende. By Bang A/S tilbagebetaler beløb betalt for emballage, såfremt emballagen tilbageleveres i samme stand som ved leveringen. By Bang A/S kan afhente emballagen efter nærmere aftale. Såfremt dette ikke sker i forbindelse med leveringen af anden ordre, skal køber betale for fragt af emballage tilbage til By Bang A/S.

8. FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, ildsvåde, oversvømmelse, større maskinskader, ind- og udførselsforbud, forsinkelser, hvorover By Bang A/S ikke er herre, er By Bang A/S berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod By Bang A/S.

9. MANGLER
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over mangler, der bliver eller burde være opdaget ved denne gennemgang, skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består. Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren. By Bang A/S har ret til enten at afhjælpe manglen, ombytte de mangelfulde varer eller yde et passende afslag i købesummen. By Bang A/S’ ansvar for mangler omfatter ikke fejl og mangler, som er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende monterings-/betjeningsforskrifter. By Bang A/S’ ansvar omfatter kun mangler, hvorover der er reklameret inde for et år fra den dag, hvor levering fandt sted.

10. GARANTI
Der ydes 1 års garanti på alle leverancer for fabrikationsfejl. Hvor By Bang A/S benytter underleverandører, gælder garantien fra underleverandørens aflevering til By Bang A/S. By Bang A/S’ garanti for underleverandørens arbejde er ikke mere vidtgående end underleverandørens garanti over for By Bang A/S. By Bang A/S har accepteret den af Byggestyrelsen formulerede byggeleveranceklausul (5 års garanti) ved direkte og indirekte leverancer til offentlige myndigheder.

By Bang tilbyder 10 års rustgaranti på alle vores affaldsbeholdere fra leveringsdatoen. Garantien er forudsat af at affaldsbeholderne er regelmæssigt vedligeholdt. Læs mere her.

11. PRODUKTANSVAR
Hvis de leverede varer forvolder skade eller tab, er By Bang A/S’ ansvar begrænset på følgende måde: (i) For skader på ting (løsøre og fast ejendom) er By Bang A/S’ ansvar begrænset til værdien af de defekte varer, dog maksimalt DKK 500.000 per skadesbegivenhed. (ii) For personskade er By Bang A/S’ ansvar begrænset til DKK 1.000.000 per skadesbegivenhed. By Bang A/S’ samlede ansvar for en skadesbegivenhed kan i intet tilfælde overstige DKK 5.000.000. By Bang A/S er ikke ansvarlig for skader på ejendom, der skyldes det leverede efter færdiggørelse og medens det er i køberens besiddelse. By Bang A/S skal heller ikke være ansvarlig for skade på produkter, der er produceret af køberen, eller på produkter, som køberens produkter udgør en komponent i/integreret del af. Køberen skal holde By Bang A/S skades- løs, i det omfang By Bang A/S over for tredjemand pålægges ansvar for skade og tab, som By Bang A/S ifølge nærværende regler ikke er ansvarlig for over for køberen.

12. BETALING
Betalingsbetingelser er 14 dage netto med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2% pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr. By Bang A/S forbeholder sig ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod By Bang A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af By Bang A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for By Bang A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. By Bang A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

14. EJENDOMSFORHOLD
By Bang A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen.

15. VÆRNETING OG LOVVALG
Som værneting for enhver tvist, som udspringer af nærværende aftale, er aftalt By Bang A/S’ hjemsted med værneting i Randers. Dansk ret finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne